Ban Lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

1.      Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2.      Ủy viên Hội đồng Quản trị

3.      Ủy viên Hội đồng Quản trị

4.      Ủy viên Hội đồng Quản trị      

ÔNG PHẠM VIẾT HUY

ÔNG LÝ CHÍ ĐỨC

BÀ PHAN THỊ THANH SÂM

BÀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIỄU

 

BAN KIỂM SOÁT

 

1.      Trưởng Ban kiểm soát

2.      Thành viên Ban kiểm soát

3.      Thành viên Ban kiểm soát

BÀ NGUYỄN THỊ TÂM

BÀ Nguyễn Thị Chiên

ÔNG PHẠM LÊ CHÂU

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

1.     Tổng Giám đốc

2.    Phó Tổng Giám đốc

ÔNG LÝ CHÍ ĐỨC

BÀ PHAN THỊ THANH SÂM

 

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  Kế toán trưởng                                                                   BÀ Hoàng Thị Thu Hiền

     

 
   
   
   
   
   

 

 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh